fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaDescriptionเที่ยววังเวียง ทัวร์วังเวียง3วัน 2คืน ทัวร์เวียดนาม กัมพูชา พม่า สิบสองปันนา ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวใต้ 4วัน 3คืน เที่ยวลาวใต้ เริ่มที่อุบล แลนด์ลาว แลนด์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ ทัวร์อุบล ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทร์ ทัวร์หลวงพระบาง แลนด์เวียงจันทร์ แลนด์วังเวียง เที่ยวลาวใต้ 3วัน 2คืน เที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน "> fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaKeywordเที่ยววังเวียง ทัวร์วังเวียง3วัน 2คืน ทัวร์เวียดนาม กัมพูชา พม่า สิบสองปันนา ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวใต้ 4วัน 3คืน เที่ยวลาวใต้ เริ่มที่อุบล แลนด์ลาว แลนด์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ ทัวร์อุบล ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทร์ ทัวร์หลวงพระบาง แลนด์เวียงจันทร์ แลนด์วังเวียง เที่ยวลาวใต้ 3วัน 2คืน เที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน "> โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน เซกอง จำปาสัก 3 วัน 2 คืน fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaDescriptionเที่ยววังเวียง ทัวร์วังเวียง3วัน 2คืน ทัวร์เวียดนาม กัมพูชา พม่า สิบสองปันนา ทัวร์ลาว ทัวร์ลาวใต้ 4วัน 3คืน เที่ยวลาวใต้ เริ่มที่อุบล แลนด์ลาว แลนด์ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ ทัวร์อุบล ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทร์ ทัวร์หลวงพระบาง แลนด์เวียงจันทร์ แลนด์วังเวียง เที่ยวลาวใต้ 3วัน 2คืน เที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน "/>

เปิดจอยกรุ๊ป ทัวร์ลาวใต้ 3วัน 2คืน เริ่มที่อุบล

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ ตาดเลาะ ตาดฟาน ตาดเยือง ผาส้วม วัดพู 3 วัน 2 คืน เริ่มอุบล(LTC05)

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Description

 

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน เซกอง จำปาสัก 3 วัน 2 คืน

วันแรก อุบลราชธานี – แขวงสาละวัน-อัตปือ

++.00 น.รับคณะที่ตัว จ.อุบลราชธานี พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่1) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ช่องเม็ก

10.00 น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการท่องเที่ยว ไทย ลาว สู่แขวงจำปาสักข้ามแม่น้ำโขง ด้วย สะพานมิตรภาพ ลาว ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ

12.00 น. รับประทานอาหารที่ ตัวเมืองปากเซ (มื้อที่2)

13.00 น.ออกเดินทางไปยังเมืองบาเจียงเพื่อชม น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง  ที่จัดสร้างแสดงไว้

14.30 น.ออกเดินทางไปยังแขวงสาละวัน ชมน้ำตกตาดเลาะ และน้ำตกตาดฮัง 2 น้ำตกสุดคลาสสิคแห่งแขวงสาละวันหลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองอัตปือ

18.00 น. รับประทานอาหาร (มื้อที่3) จากนั้นเข้าที่พักเมืองอัตปือ พักผ่อนตามอัธยาสัย

 

วันที่สอง แขวงสาสะวัน  เซกอง – ปากเซ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่ รีสอร์ท (มื้อที่4)

08.00 น. ออกเดินทางไปยังเส้นทางเมืองสามัคคีไชย เพื่อชมน้ำตกตาดหัวคน ซึ่งเป็นน้ำตกชั้นเดียว แต่มีความกว้างของหน้าผายาวมาก ๆ ยาวประมาณ 700-800 เมตร แต่ความสูงของน้ำตกมีความสูง  โดยประมาณ 3-4 เมตร สามารถเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนาน

12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงที่บริเวณรีสอร์ทตาดหัวคน (มื้อที่5)

13.00 น.ออกเดินทางกลับมาที่ตัวเมืองปากเซโดยแวะชม น้ำตกตาดเซกะตามซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 120 เมตร ธรรมชาติที่กคลุมรอบ ๆ บริเวณน้ำตกกะตามตกผืนป่าขนาดใหญ่ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อย่างมาก มองไปโดยรอบ ๆ ก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ปกคลุม

15.00 น. ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่า

16.00 น.   ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว สู่เหวลึก กว่า 120 เมตรระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมองยากจะหาที่ใดเปรียบของ น้ำตกตาดฟาน

18.00 น.   รับประทานอาหารที่ แพริมแม่น้ำโขงเมืองปากเซ(มื้อที่6) จากนั้นนำคณะเข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์  หรือที่พักระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม  ปากเซ – จำปาสัก – อุบลราชธานี

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่ โรงแรม(มื้อที่7)

08.00 น. เดินทางสู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก และมีการต่อเติมสมัยต่อมาทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงค ศิวลึงค์ธรรมชาติหรือ ศยัมภูวลงค โดดเด่นบนยอดเขา ลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร

12.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร เมืองปากเซ (มื้อที่8)

13.00 น. แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของลาวภาคใต้

15.00 น. ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาว

16.00 น. ออกเดินทางจาก ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ส่งคณะ ด้วยความประทับใจจากทีมงาน

 

 อัตราค่าบริการ   ต่อท่าน 

ที่พัก /  จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

11-13 ท่าน

2 ดาว

8,700

6,700

5,400

5,000

3 ดาว

8,900

6,900

5,600

5,200

4 ดาว

 ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี
 
-อัตรานี้รวม           
 - ค่ารถตู้คอมมิวเตอร์ VIP นำเที่ยวตลอดรายการ และรถแต๊กๆ
 - ค่าที่พักที่ 2 คืน
 - ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดน
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานนำเที่ยว
- ค่าอาหาร  8 มื้อ ตามโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
- น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
 

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม-อุบล
ไม่รวม VAT 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ แล้วแต่น้ำใจของลูกค้า

 

 ลาวใต้,ทัวร์ลาวใต้,ทัวร์ลาวใต้บริษัทไหนดี,ทัวร์ลาวใต้จากอุบล,ทัวร์ลาวใต้โดยเครื่องบิน,ทัวร์ลาวใต้เช่ารถ,ทัวร์ลาวใต้2562-2563,ทัวร์ลาวใต้ที่พักโรงแรม 

 ติดต่อสอบถาม

ค้นหาบทความ

 ทัวร์ลาวใต้   ทัวร์ลาวใต้ จากอุบล   ทัวร์ลาวใต้ โดยเครื่องบิน   ทัวร์ลาวใต้ pantip   ทัวร์ลาวใต้ บริษัทไหนดี   ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน   ทัวร์ลาวใต้แบบประหยัด   ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน   ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน  ลาวใต้   เที่ยวลาวใต้ pantip   เที่ยวลาวใต้ ด้วยตัวเอง   เที่ยวลาวใต้ ปากเซ   เที่ยวลาวใต้ด้วยตัวเอง pantip   เที่ยวลาวใต้ จากอุบล   เที่ยวลาวใต้ แบบประหยัด  ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน   เที่ยวลาวใต้ 2 วัน 1 คืน   เที่ยวลาวใต้ 1 วัน   เช่ารถตู้อุบล   เช่ารถไปลาว   ชมรูปทริปที่ผ่านมา   ทัวร์ไทย-ลาว   เที่ยวลาว-ไทย  ทัวร์ลาวใต้  ทัวร์ลาว