โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน เซกอง อัตปือ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน

 

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ สาละวัน เซกอง จำปาสัก 3 วัน 2 คืน

วันแรก อุบลราชธานี – แขวงสาละวัน-อัตปือ

++.00 น.รับคณะที่ตัว จ.อุบลราชธานี พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่1) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ช่องเม็ก

10.00 น. ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการท่องเที่ยว ไทย ลาว สู่แขวงจำปาสักข้ามแม่น้ำโขง ด้วย สะพานมิตรภาพ ลาว ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ

12.00 น. รับประทานอาหารที่ ตัวเมืองปากเซ